rohovy-gauc-v-obyvacim-pokoji

rohovy-gauc-v-obyvacim-pokoji

Fotografie: Se souhlasem GEBAS atelier architects