satna-s-vestavenym-uloznym-prostorem

satna-s-vestavenym-uloznym-prostorem

Fotografie: Se souhlasem GEBAS atelier architects