kastany-voda-hrnec

kastany-voda-hrnec

Fotografie: Satoshi Nakagawa / Creative Commons / Attribution-Share Alike 2.0