Doplatek na bydlení: Peněžní pomoc, která může značně ulehčit rodinnému rozpočtu

Fotografie: Depositphotos

Obecně jde o další příspěvek pro osoby, které bez poskytnutí příspěvku na bydlení nemohou ze svých prostředků uhradit náklady na bydlení.

Nárok na tento doplatek má vlastník bytu nebo další osoba, která ho užívá v souladu s nájemní smlouvou. A to v případě, že by náklady na bydlení snížené o příspěvek na bydlení snížily příjem žadatele a dalších posuzovaných osob zvýšený o příspěvek na bydlení nižší než částka živobytí osoby a osob posuzovaných. Další podmínkou je uznání žadatele za osobu v hmotné nouzi a získání nároku na příspěvek na bydlení. Co dalšího je potřeba?

Komu a kdy vzniká nárok

Doplatek lze poskytnout dle majetkových a sociálních poměrů i osobě, které nebyl z důvodů vysokých příjmů přiznán příspěvek na bydlení. Tedy v případě, že tak nepřesáhla 1,3násobek živobytí osoby a dalších posuzovaných osob. Zároveň jsou posuzovány poměry všech účastných osob. Za zvláštních okolností lze doplatek poskytnout i v rámci ubytovacích zařízení, která mají vlastní provozní řád, nebo jiných obytných prostor schválené kvality.

Do této kategorie patří hlavně domovy pro seniory, domovy zvláštní péče, chráněné bydlení, terapeutické komunity, domovy na půl cesty, zdravotní zařízení s lůžkovou péčí a azylové domy. Do okruhu posuzovaných osob patří vždycky rodiče, nezletilé a nezaopatřené děti, manželé či partneři. Dále zletilé děti užívající společnou domácnost i jiné osoby, na které se vztahuje společné užití domácnosti a také prvky společného hospodaření.

Podání žádosti, právo úřadu

Žádost o doplatek se podává na určeném tiskopise na pracovišti ÚP dle místa bydliště konkrétní osoby. Lze ho podat osobně na podatelně, poštou na adresu, e-mailem s elektronickým podpisem či skrze datovou schránku. Stejně tak skrze portál MPSV po přihlášení pomocí identit občana. Úřad práce nabízí i možnost objednání na konkrétní termín, některé pobočky dovolují toto provést online. Další variantou je telefonická domluva.

Samotné řízení je zahájeno podáním formuláře a po doložení všech potřebných dokumentů. Na jejich základě vyhodnotí úřad splnění podmínek a případný vznik nároku. Chybí-li cokoli z potřebných položek, je žadatel vyzván k jejich doplnění. Prodlevy či absence dokumentů jsou důvodem k zamítnutí. Výplata je prováděna v příslušný kalendářní měsíc. Úřad ji může bez souhlasu příjemce rovnou použít na úhradu nájmu nebo energií poskytovali.

Fotografie: Depositphotos

Práva a povinnosti obou stran

Přijetí žádosti o doplatek nelze žadateli odepřít. Nárok lze rozhodnout jen na základě této žádosti a vyhodnocení splnění podmínek. Při nesouhlasu s rozhodnutím úřadu lze podat opravný prostředek, tedy odvolání. Je tedy třeba věnovat zvláštní pozornost informacím uvedeným v sekci „Poučení“, kterou vždy obsahuje rozhodnutí úřadu. Veškeré změny, jež by mohly mít vliv na nárok, musíte úřadu práce sdělit do 8 dnů od jejich vzniku.

Šetření a vyhodnocování podmínek nároku na dávku je kromě hodnocení žádosti prováděno také na místě. Tento úkon je primárně zaměřen na sociální práci s klientem a dalších posuzovaných osob. Majetkovými poměry se rozumí nemovitosti, dostupné finance v hotovosti, na účtech, různé formy spoření a další finanční produkty. Rozhodným obdobím u nové žádosti jsou předchozí 3 kalendářní měsíce.

Zdroj: Úřad práce, Ministerstvo práce a sociálních věcí

Absolvent České zemědělské univerzity, který je již od malička velkým kutilem. V podstatě vše, co je možné najít v j... [Více o autorovi]