Příspěvek na bydlení může pomoci mnohým lidem. Nárok na něj ovlivňují příjmy domácnosti

Fotografie: Petr Kinšt / Creative Commons / Attribution-Share Alike 3.0

Zjistěte, kdo má nárok na příspěvek na bydlení a jaké jsou podmínky pro jeho čerpání. Kromě finančního příspěvku vás může zvýhodnit i v případě žádosti o dotaci od NZÚ.

Příspěvek na bydlení je sociální dávka, která má za cíl pomáhat rodinám nebo jednotlivcům s hrazením nákladů spojených s bydlením. Její výše se odvíjí od příjmu všech členů domácnosti. Žadatel však musí k jejímu vyplacení splnit všechny podmínky. Podle webu ÚřaduPráce o ni může zažádat i tři měsíce zpětně. Což jistě může spoustě domácnostem pomoci.

Kdo může požádat o příspěvek na bydlení

Oprávněnými žadateli jsou zpravidla vlastník, nájemce nebo podnájemce bytu. V případě, že nárok na příspěvek na bydlení splní více osob domácnosti, je tento nárok uznán pouze jednou na základě dohody těchto osob. Za vlastníka bytu se považuje i osoba, která ho užívá na základě věcného břemena. V roce 2023 lze získat podporu i na stavbu pro individuální a rodinnou rekreaci využívanou k trvalému bydlení.

Jaké jsou podmínky pro získání příspěvku na bydlení

Příspěvek na bydlení se přiznává žadateli, který současně splňuje dvě základní podmínky. Zaprvé musí uhrazené náklady na bydlení v rozhodném období přesahovat částku součinu příjmu všech společně posuzovaných osob s koeficientem 0,30. Zadruhé tento součin nesmí být vyšší než částka normativních nákladů na bydlení, jejíž výši stanovuje zákon č. 17/2022 Sb., o státní sociální podpoře, který naleznete i na stránkách ZákonyProLidi.

Za společně posuzované osoby se považují všechny osoby, které daný byt nebo rekreační stavbu využívanou k trvalému bydlení společně využívají, pokud neprokážou, že společně nehradí náklady své potřeby. Jak jsme psali již dříve v článku na BydlímeÚtulně, do příjmu se počítají tzv. čisté příjmy ze závislé činnosti, z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, z nájmu i dávky nemocenského a důchodového pojištění nebo podpora v nezaměstnanosti, příjmy z ciziny, přijaté výživné, rodičovský příspěvek, přídavky na dítě apod.

V září 2023 odstartovalo další kolo dotačního programu Nová zelená úsporám pro bytové domy

příspěvek na bydlení
Fotografie: Pixabay

Vyplacení příspěvku na bydlení

Pokud byl žadateli uznán nárok na vyplácení příspěvku na bydlení, vypočte se jeho výše podle jednoduchého vzorce. Od Normativních nákladů nebo skutečných nákladů se odečte součin celkového příjmu a koeficientu 0,30. Výsledek tvoří celkovou výši podpory, která se vyplácí zpětně. Již v dřívějším článku na BydlímeÚtulně jsme psali, že nízkopříjmové domácnosti mohou navíc v roce 2023 získat vyšší finanční podporu v Kotlíkových dotacích nebo jiném dotačním programu od NZÚ.

Do redakce Bydlimeutulne.cz se přidala během svých studií a práce redaktorky ji tak nadchla, že se rozhodla zůstat. Její v... [Více o autorovi]