Stavební úřad může udělit pokutu až 50 000 Kč. Nekázeň při stavbě neodpouští a to i opakovaně

Fotografie: Pixabay

Nekázeň stavebníka může stavebnímu úřadu zavdat důvod k tomu, aby přistoupil k určitým sankcím. Pokuta může být vysoká i 50 000 Kč.

Každému je jistě známo, že při překračování a nedodržování zákona ho mohou dostihnout pokuty. A v současné době v nemalé výši. Stejně tak je to i u stavebního zákona. Stavebník a majitel nemovitostí (domu i pozemku) si nemůže dělat, co ho napadne. Pravidla jsou jasně dána, a pokud není interpretace zákona jednoznačná, určí vám postupy příslušný stavební úřad. A pak také dohlédne na jejich dodržování. K řešení stavební nekázně má stavební zákon dva nástroje. Je možné udělit pokutu pořádkovou, anebo pokutu podle zaviněných přestupků.

Pořádková pokuta za stavební nekázeň

Pořádková pokuta může dosáhnout výše až 50 tisíc korun. A to v případech, že majitelé či uživatelé nemovitostí záměrně prodlužují některá řízení anebo se snaží bránit stavebnímu úřadu v plnění jeho povinností. Na webu ZákonyCentrum najdete plné znění stavebního zákona. O pořádkových pokutách zde hovoří § 173:

  • „Stavební úřad může rozhodnutím uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení nebo provedení kontrolní prohlídky, anebo plnění úkolů podle § 172 tím, že
    • znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu,
    • na výzvu stavebního úřadu se nezúčastní kontrolní prohlídky, ač je k tomu podle tohoto zákona povinen.
  • Pořádkovou pokutu do 50 000 Kč může stavební úřad uložit vlastníku technické infrastruktury, který neposkytl nezbytnou součinnost podle § 161 odst. 2, ačkoli byl k tomu vyzván.
  • Při ukládání pořádkové pokuty podle odstavců 1 a 2 se postupuje podle ustanovení správního řádu o pořádkové pokutě.“

Stejně tak může být tato pořádková pokuta uložena i vlastníku technické infrastruktury, který neposkytuje stavebnímu úřadu nezbytnou součinnost, ačkoliv k tomu byl vyzván. Povinnost součinnosti ukládá § 161 odst. 2 stavebního zákona.

Postup stavebního úřadu při pokutování

Stavební úřad musí vždy dbát na to, aby výše pokuty byla úměrná míře přestupku. Může se tedy pohybovat v rozmezí od jedné koruny až do zmíněných 50 tisíc. Přestupková pokuta může být uložena i opakovaně, a to v případě, nastane-li takové jednání ze strany stavebníka, majitele nemovitostí či infrastruktury, které k udělení této pokuty zavdá důvod.

Za nedostatečnou péči o zahradu hrozí vysoké pokuty. Vyšplhat se mohou až do výše 500 000 Kč

Stavební nekázeň a neplnění povinností, jež vám v souvislosti s výstavbou stanoví stavební úřad, je porušování stavebního zákona a za to jsou ukládány pokuty ve většině případů. K pořádkové pokutě musí stavební úřad vydat Rozhodnutí.

Nekázeň při výstavbě může skončit pokutou
Fotografie: Pixabay

V procesu výstavby a činnostech s ním souvisejících má uloženy konkrétní povinnosti jak stavebník, tak i stavební dozor, stavbyvedoucí, developer, vlastník technické infrastruktury, autorizovaný inspektor. A je zcela jedno, jedná-li se o fyzickou nebo právnickou osobu, uvádí web PortálOBydlení.

Promlčecí doba

Stavební zákon stanovuje i takzvanou „promlčecí dobu“. Její délka je odstupňována závažností přestupku. Jde-li o přestupky méně závažné, činí promlčecí doba jeden rok. V případě přestupků závažnějších se dočkáte promlčení až po třech letech. Pokuty se mohou stavebníci dočkat třeba i za chybějící dokumentaci, o čemž jsme na BydlímeÚtulně také psali.

Absolvent České zemědělské univerzity, který je již od malička velkým kutilem. V podstatě vše, co je možné najít v j... [Více o autorovi]

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*